Date danmark Lejre

Rated 3.82/5 based on 556 customer reviews

Virksomhedens navn: Alfa Laval Aalborg A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkter 1.1.b og G201 Matr.

vilkår Den del af virksomheden er i fremtiden omfattet af Maskinværkstedbekendtgørelsen, BEK nr. Der er følgende ændringer og tilføjelser til vilkårene: Vilkår 2, 7 38, 0, 3, 76, 77, 78 og 82 er ophævet. Oversigt over tidsfrister Dispensation for overholdelse af NOx i emissionsluften skal revurderes senest den 1. Virksomheden skal senest 2 måneder efter testcenter afsnit 3 er taget i drift indsende dokumentation for overholdelse af støjkravene jf. Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: Indretning og drift 1.

Under normale omstændigheder benyttes overskudsgassen til andre formål ombord, men der kan opstå situationer, hvor dette ikke er muligt og gassen skal derfor afskaffes sikkert på anden vis.

Kravet til enheden er, at den lynhurtigt skal kunne omdanne en stor mænge eksplosiv gas til harmløs røggas og temperaturen herpå må ikke overstige 3 C, hvilket indebærer, at der ikke må stå levende flammer op af skorstenen.

1.a De i vilkår 13.a nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Kølevandsmængden (flow) og kølevandstemperaturen skal måles kontinuert, når der sker udledning.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Opgørelse af rullende gennemsnit over år Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares i mindst år. Der må maksimalt udledes 10 m 3 /t og maksimalt m 3 kølevand pr. Endvidere skal kølevandstemperaturen i indtaget måles kontinuert. Overtemperaturen af kølevand (forskellen mellem temperatur i udløb og indløb) må ikke overstige 1 C..

Leave a Reply